Statut Stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA
„WSPÓLNOTA SAMORZADOWA JASTRZĘBIA ZDROJU”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Wspólnota Samorządowa Jastrzębia-Zdroju” i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.

§2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” i posiada osobowość prawną.

§3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Jastrzębie – Zdrój.

§4

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§6

Stowarzyszenie może współdziałać z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może zostać członkiem tych organizacji.

§7

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II


Cele i formy działania

§8

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie głównych zasad wywodzących się z chrześcijańskiego systemu wartości:

 1. uznanie rozwoju każdego człowieka i tworzonych przez niego instytucji i struktur jako głównego celu działalności publicznej,
 2. uznanie rodziny jako podstawowej i najważniejszej jednostki społecznej,
 3. poszanowanie własności prywatnej.

§9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. propagowanie budowy państwa obywatelskiego opartego na idei samorządności,
 2. wychowywanie młodego pokolenia w poszanowaniu tożsamości kulturowej i historycznej,
 3. upowszechnianie wśród mieszkańców wiedzy na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 4. propagowanie postaw i inicjatyw sprzyjających gospodarczemu rozwojowi Miasta oraz przeciwdziałaniu bezrobociu,
 5. zapewnienie reprezentacji Stowarzyszenia we władzach samorządowych oraz innych organach przedstawicielskich w celu realizacji zadań statutowych,
 6. wyrażanie stanowisk dotyczących ważnych wydarzeń, projektów aktów prawnych i innych,
 7. promocję kultury, sportu i turystyki,
 8. działalność wydawnicza,
 9. organizowanie forum dyskusji, spotkań, kongresów i konferencji,
 10. inne działania służące realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 10

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział, III
Członkowie, ich prawa
i obowiązki

§11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§12

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna działa w stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§13

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele statutowe Stowarzyszenia.
 • Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały na podstawie pisemnej deklaracji z pozytywną rekomendacją co najmniej 2 członków Stowarzyszenia.
 • Członek zwyczajny ma prawo:
 • wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 • uczestniczyć z głosem stanowiącym w sprawach Stowarzyszenia na zasadach określonych Statutem,
 • zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

korzystać z pomocy Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach, zgodnych z jego celami statutowymi,

 • nosić odznakę organizacyjną,
 • brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia.
 • Członek zwyczajny obowiązany jest do:
 • przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
 • czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 • dbania o mienie Stowarzyszenia.

§l4

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, akceptująca jego cele, która zadeklaruje wsparcie i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach

Stowarzyszenia oraz zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenia działań,

 • Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Statutu Stowarzyszenia.

§15

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowanego nadaje Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach stowarzyszenia, poza tym  posiada takie prawa, jak członek zwyczajny.
 4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacenia składek członkowskich.

§16

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi.

2.  Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3. Skreślenia z listy na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres przekraczający 12 miesięcy,

 • Wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz działania na szkodę Stowarzyszenia.
 • Uchwała dotycząca wykluczenia członka Stowarzyszenia powinna być skutecznie dostarczona.

Rozdział IV
Struktura Stowarzyszenia

§17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

§18

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata.
 2. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, chyba że Statut stanowi inaczej.
 3. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym.

§19

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział :
 3. z głosem stanowiącym — członkowie zwyczajni,
 4. z głosem doradczym — członkowie wspierający i honorowi.
 5. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków oraz wykonują prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
 6. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie i dołączone do księgi protokołów.
 7. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący wybierany każdorazowo przez członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

§20

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy :
 2. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
 3. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
 4. uchwalanie regulaminów pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. udzielanie członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 7. wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 8. uchwalanie zmian Statutu,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku trwałego Stowarzyszenia, w zakresie przekraczającym zwykły zarząd,
 10. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
 11. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 12. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
 13. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
 14. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu i

Komisji Rewizyjnej.

 • Uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

§21

 1. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków przynajmniej jeden raz w roku.
 2. Zarząd może zwołać w każdym czasie Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków:
 3. z własnej inicjatywy,
 4. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 5. na pisemne żądanie co najmniej 1/4 członków zwyczajnych.
 6. Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu oraz porządku obrad Walnego Zebrania Członków, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad po skutecznym powiadomieniu.
 7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów:
 8. w pierwszym terminie przy obecności co najmniej polowy członków Stowarzyszenia,
 9. w drugim terminie, wyznaczonym 15 minut po pierwszym terminie — bez względu na liczbę zebranych osób uprawnionych do głosowania.
 10. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz o pociągnięcie ich do odpowiedzialności. O utajnieniu głosowania decyduje Walne Zebranie Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.
 11. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

§ 22

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez Przewodniczącego Zebrania i osobę sporządzającą protokół.
 2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zebrania Członków i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały oraz liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zebrania Członków. Dowody zwołania Walnego Zebrania Członków Zarząd Stowarzyszenia winien dołączyć do księgi protokołów.
 3. Członkowie Stowarzyszenia mogą przeglądać księgę protokołów a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd Stowarzyszenia odpisów uchwał.

§ 23

 1. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie.
 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu łącznie.
 3. Oświadczenia składane Stowarzyszeniu oraz doręczenia pism Stowarzyszeniu mogą być dokonywane wobec każdego członka Zarządu.
 4. Zarząd składa się z 5 do 7 członków w tym Prezesa, l-2 Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika i 1-2 członków Zarządu.

§ 24

 1. Każdy członek Zarządu Stowarzyszenia ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Stowarzyszenia.
 2. Każdy członek Zarządu Stowarzyszenia może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zwykłego zarządu.
 3. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 2, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia sprzeciwi się jej prowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali skutecznie powiadomieni o posiedzeniu.

§ 25

Do wyłącznej kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1.  Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 2. Realizowanie celów Stowarzyszenia,
 3. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 4.  Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 5. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 6. Nabywanie i zbywanie środków trwałych w ramach zwykłego zarządu,

Przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków i Komisji Rewizyjnej sprawozdania z działalności Stowarzyszenia i sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy.

 • Przyjmowanie i skreślanie członków.

§26

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolno — rewizyjnym Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie
  Członków, w tym z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i 1 do 3 członków.

§27

 1. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni,
 2. Z przebiegu posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół.

§28

 1. Komisja Rewizyjna sprawuje stały nadzór nad działalnością Stowarzyszenia we wszystkich dziedzinach jego działalności.
 2. Do wyłącznej kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 3. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 4. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 2.1,
 5. występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
 6. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla władz Stowarzyszenia na walnym Zebraniu Członków.
 7. W celu wykonania swoich zadań Komisja Rewizyjna może badać wszystkie dokumenty Stowarzyszenia oraz dokonywać rewizji majątku Stowarzyszenia.

§29

W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, Walne Zebranie Członków uzupełnia skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej do wymaganej liczby członków.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 30

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są :
 3. składki członkowskie,
 4. darowizny, zapisy, spadki i środki pochodzące z ofiarności publicznej,
 5. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału,
 6. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub pozostających w użytkowaniu Stowarzyszenia.

§31

Dla ważności oświadczeń w sprawach majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§32

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 33

 1. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków większością kwalifikowaną 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania oraz w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 2. Walne Zebranie Członków podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji i przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.