Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia

REGULAMIN

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA JASTRZĘBIA ZDROJU

Na podstawie § 20 ust.1 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenia Członków uchwala niniejszy Regulamin

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

1. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd, zawiadamiając wszystkich członków na piśmie
o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

2. Porządek obrad i termin Walnego Zgromadzenia Członków ustala Zarząd.

3. Kompetencje Walnego Zgromadzenia Członków opisane są w § 20 Statutu Stowarzyszenia.

§2

1. Walne Zgromadzenia Członków otwiera Prezes Stowarzyszenia, następnie zebrani  dokonują wyboru Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza i Protokolanta spośród obecnych członków w głosowaniu jawnym. Wyboru Sekretarza w trybie § 2 ust. 1 nie dokonuje się w przypadku  Zgromadzenia
o charakterze wyborczym.

2. Wybrany Przewodniczący Zgromadzenia, zarządza przeprowadzenie wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia, Członków Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków, a kiedy Walne Zgromadzenie ma charakter sprawozdawczo-wyborczy Komisji Wyborczej.

3. Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków składa się z:

a) Przewodniczącego,

b) Sekretarza,

c) Protokolantów.

4. Komisja Skrutacyjna składa się z 3 członków.

5. Komisja Wyborcza składa się z 3 członków.

6. Komisja Uchwał i Wniosków składa się z 2 członków.

7. Wybory do Prezydium i komisji określonych w§ 2 ust. 4, 5 i 6 dokonuje się spośród członków
w głosowaniu jawnym .

8. W przypadku niskiej frekwencji na Walnym Zgromadzeniu Członków funkcje Komisji Uchwał
i Wniosków może przejąć Komisja Skrutacyjna.

§3

1. Walne Zgromadzenia Członków obraduje według zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje Przewodniczący przy pomocy Prezydium, stosownie do postanowień § 2 ust. 2 i 3.

§4

1. W Walnym Zgromadzenia Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia.

 b) z głosem doradczym- członkowie honorowi, członkowie wspierający i osoby zaproszone.

2. Członek Stowarzyszenia potwierdza swoją obecność na Walnym Zgromadzenia Członków podpisując listę obecności.

3. Członkowie, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku

zebrania, zgłaszają się kolejno do głosu. Przewodniczący udziela głosu w dyskusji w kolejności zgłoszeń.

4. Wystąpienia osób określonych w ust. 1 i 3 nie mogą trwać dłużej niż 3 minuty.

5. W debacie nad określoną sprawą każdy członek może zabierać głos tylko 2 razy. Powtórne wystąpienie członka w tej samej sprawie nie może trwać dłużej niż 1 minutę.

6. Prawo zabierania głosu poza kolejnością mają:

a. członkowie władz Stowarzyszenia w sprawach poruszonych w dyskusji,

b. przedstawiciel organu nadzoru,

c. członkowie honorowi.

7. Dla wyjaśnienia spraw proceduralnych Przewodniczący zarządza przerwę w obradach.

§5

Z obrad Walnego Zgromadzenia Członków sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia i Sekretarz lub Protokolant .

Rozdział II

Sprawy wyborcze

§6

1. Głosowanie odbywa się w trybie przyjętym przez Walne Zgromadzenie.

2. Wybory następują spośród nieograniczonej liczby kandydatów zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§7

1. Kandydatów do władz Stowarzyszenia—mają prawo zgłaszać wszystkie osoby określone w

§4 ust. 1 pkt a), po uprzednim uzyskaniu zgody danego kandydata.

2. Zgłoszenie kandydata do władz Stowarzyszenia następuje bezpośrednio na Walnym Zgromadzenia Członków. o7oba zgłaszająca danego kandydata do władz, dla poparcia swojego wniosku zobowiązana jest złożyć ustnie stosowną rekomendację.

Odwołanie członków władz i wybory uzupełniające

§8

1. Walne Zgromadzenia Członków z własnej inicjatywy lub Komisji Rewizyjnej może odwołać Prezesa Stowarzyszenia, a także na wniosek Prezesa Stowarzyszenia, poszczególnych Członków władz Stowarzyszenia – w przypadkach szczególnie uzasadnionych, opisanych w statucie. Do odwołania członków władz Stowarzyszenia wymagana jest kwalifikowana większość 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do poszczególnych przedstawicieli władz Stowarzyszenia, którzy utracili zdolność wypełniania powierzonych im funkcji.

3. Walne Zgromadzenia Członków może powoływać komisje nadzwyczajne dla zbadania określonej sprawy. Powołując takie komisje, Walne Zgromadzenia Członków określa cel, zasady i tryb ich działania.

4. W razie zwolnienia poszczególnych funkcji władz Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenia Członków dokonuje wyboru uzupełniającego władz na czas do zakończenia kadencji,  stosując odpowiednio przepisy obowiązujące w Statucie oraz w niniejszym regulaminie.

Głosowanie

§9

1. Dopuszcza się głosowanie przez aklamację, głosowanie jawne i głosowanie tajne na kartach wyborczych.

2. Za nieważny uznaje się głos oddany na karcie do głosowania innej niż ustalona.

3. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej statutem i niniejszym regulaminem większości głosów oraz zgłoszono więcej niż jednego kandydata, to w kolejnych turach głosowania skreśla się z listy kandydatów tego, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów.

4. Jeśli w głosowaniach na stanowiska członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej kandydaci otrzymają równą, najmniejszą liczbę głosów w sposób taki, że uniemożliwia to rozstrzygnięcie wyboru, organy te uzupełnia się w kolejnych turach głosowania, w których kandydują wyłącznie wspomniani kandydaci.

5. Głosowanie tajne przeprowadza się na kartkach z pieczątką Stowarzyszenia.

6. Zwykła większość głosów ma miejsce wtedy, gdy liczba głosów „za” jest większa przynajmniej o jeden głos od głosów „przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie uwzględnia się przy ustalaniu wyników głosowania.

7. Bezwzględna większość głosów ma miejsce wtedy, gdy liczba głosów „za” jest przynajmniej o jeden głos większa niż suma głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

8. W przypadku budzącym uzasadnione zastrzeżenia co do poprawności głosowania można przeprowadzić reasumpcję uchwały i ponowne głosowanie.

9. Wniosek o reasumpcję może być złożony przez członków Stowarzyszenia do Przewodniczącego obrad na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie .

10. Przy głosowaniu wniosku o reasumpcje stosuje się procedurę taka jak przy głosowaniach wniosków formalnych.

Przyjęcie uchwał

§ 10

1. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych członków. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Zgromadzenia .

2. W przypadku braku wymaganego kworum, po konsultacji z Prezydium, Przewodniczący wyznacza
w tym samym dniu, 30 minut po pierwszym terminie, bez względu na liczbę osób uprawnionych
do głosowania, kolejne głosowanie nad podjęciem uchwały.

Rozpatrywanie sprawozdań

§11

1. Wniesione pod obrady Walnego Zgromadzenia Członków sprawozdania z działalności Zarządu
i finansowe oraz inne wniesione pod obrady zgodnie z §20 Statutu Stowarzyszenia rozpatrywane są
w trybie określonym w § 13 regulaminu.

2. Komisja Rewizyjna po sprawdzeniu działalności Zarządu, sposobu pozyskiwania i wydatkowania środków finansowych oraz realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Członków przedstawia Walnemu Zgromadzenia wniosek o udzielenie ( bądź nie) absolutorium władzom Stowarzyszenia.

3. Komisja Rewizyjna sporządza również sprawozdanie ze swojej działalności i Walne Zgromadzenia udziela bądź nie jej absolutorium.

Wnioski formalne

§ 12

1. Przewodniczący Zgromadzenia może udzielić głosu poza porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Członków lub w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania błędnie zrozumianego lub nieprecyzyjnie przytoczonego stwierdzenia mówcy.

2. Wnioski formalne mogą dotyczyć jedynie spraw będących przedmiotem porządku obrad i jego przebiegu.

3. Jako pierwsze głosuje się wnioski najdalej idące, a po ich przyjęciu pozostałe wnioski w tej samej sprawie odrzuca się.

4. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:

a) przerwanie lub odroczenie Walnego Zgromadzenia  Członków na inny termin,

b) stwierdzenie ważności/nieważności Walnego Zgromadzenia,

c) przejście do porządku obrad

d)  zmianę porządku obrad,

e) głosowanie bez dyskusji.

f) ograniczenie czasu wystąpień  mówców,

g) przerwanie, odroczenie lub zamkniecie  dyskusji

h)  zmiany w sposobie dyskusji (np. ograniczenie  czasu mówców)

i) zamknięcie listy mówców,

j) przeliczenie głosów,

k) zmiany w sposobie głosowania,

l) zamknięcie listy kandydatów w wyborach,

m) stwierdzenie kworum,

n) wycofanie wniosku lub  poprawki,

o) wycofanie projektu uchwały,

p) przekazanie sprawy odpowiedniemu  zespołowi osób lub osobie kompetentnej,

r) zmianę sposobu prowadzenia Walnego Zebrania,

s) zmianę Przewodniczącego obrad.

5. O  wnioskach formalnych, o których  mowa w § 12 ust. 4, Walne Zgromadzenia Członków rozstrzyga zwykłą większością głosów obecnych członków w głosowaniu jawnym.

6. O głosowaniu nad wnioskiem formalnym Walne Zgromadzenia rozstrzyga po  wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnego stanowiska.

7. Odrzucony wniosek formalny nie może być w toku dyskusji nad  sprawą zgłoszony powtórnie.

Podejmowanie apeli i oświadczeń

§13

W trybie przewidzianym dla Uchwał Walnego Zgromadzenia można podejmować:

1. apele – zawierające prawnie nie wiążące wezwanie określonego podmiot do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy lub zadania,

2. oświadczenia i dezyderaty- zawierające  stanowisko w określonej sprawie.

Rozdział III

Organy Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia

§14

Organami Walnego Zgromadzenia Członków są:

1. Przewodniczący,

2. Prezydium,

3. Komisja  Skrutacyjna,

4. Komisja Uchwał i  Wniosków,

5. Komisja Wyborcza.

Zakres zadań organów Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia

§15

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków kieruje przebiegiem i pracami Walnego Zgromadzenia

2. Do kompetencji Przewodniczącego należy:

a) przedstawienie zebranym do zatwierdzenia ustalonego porządku obrad oraz wniosków formalnych w sprawie zmiany tego porządku;

b) przedstawienie wniosków formalnych dotyczących odroczenia rozpatrywania poszczególnych punktów porządku obrad;

c) kierowanie wyborami sekretarza i protokolanta zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszego regulaminu;

d) kierowanie wyborami Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków;

e) na podstawie listy obecności stwierdzenie, czy zebrało się quorum;

f) otwieranie i zamykanie każdego kolejnego punktu porządku obrad;

g) udzielanie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia – członkom Stowarzyszenia oraz gościom – według kolejności zgłoszeń;

h) przedłużenie czasu wystąpienia, udzielenie dodatkowego głosu, ewentualnie odebranie prawa głosu;

i) zwracanie uwagi uczestnikom Walnego Zgromadzenia na wszelkie niestosowne zachowania;

j) zgłaszanie wniosku formalnego o wykluczeniu uczestnika z Walnego Zgromadzenia;

k) informowanie o wpłynięciu wniosków;

I) wyjaśnianie sposobu głosowania;

m) przeprowadzanie głosowania jawnego;

n) ustalanie kolejności głosowań;

o) zamknięcie Walnego Zgromadzenia po wyczerpaniu spraw objętych porządkiem obrad;

p) podpisanie protokołu Walnego Zgromadzenia;

q) podpisanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

§16

Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy:

1. wybór Przewodniczącego Komisji,

2. sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności wyboru władz, na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia.

§17

Do obowiązków Komisji Wyborczej należy:

1. wybór Przewodniczącego Komisji,

2. przyjmowanie zgłoszeń kandydatów proponowanych do władz z ich rekomendacją,

3. sporządzenie list wyborczych.

4. sprawdzenie urny wyborczej,

5. zebranie głosów do urny zgodnie z listą obecności oraz obliczenie z uwzględnieniem ważności oddanych głosów,

6. sporządzenie protokołu z wyboru i ogłoszenie wyników.

§18

Do obowiązków Komisji Uchwal i Wniosków należy:

1. wybór Przewodniczącego Komisji,

2. opracowanie uchwał zgodnie ze stanowiskiem Walnego Zgromadzenia Członków,

3. rejestrowanie treści składanych wniosków i przekazanie ich Przewodniczącemu Zgromadzenia, celem ostatecznego rozstrzygnięcia o celowości przyjęcia tych wniosków.

§19

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Członków zwoływane jest w trybie i na zasadach określonych
w Statucie.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

3. Do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków zawarte w niniejszym regulaminie.

Rozdział IV

Przepisy końcowe

§20

1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.

2. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały, w drodze głosowania zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§21

Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenia Członków.