Program

Program Wspólnoty Samorządowej Jastrzębia-Zdroju na lata 2014 – 2018

GOSPODARKA 

1.      Wprowadzenie ulg podatkowych w strefach przemysłowych

2.      Uzbrajanie terenów przemysłowych w infrastrukturę techniczną (drogi)

3.      Modernizacja układu drogowego w celu dalszej poprawy komunikacji

w mieście

4.      Przystąpienie do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w celu zwiększenia terenów pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne

5.      Współpraca z Jastrzębską Spółką Węglową w celu zabezpieczenia miejsc pracy

6.      Rozwój sektora handlu i usług w celu zapewnienia miejsc pracy dla kobiet

7.      Podjęcie działań w celu powołania samorządu gospodarczego

8.      Pozyskiwanie środków unijnych

OŚWIATA  

1.      Kontynuacja budowy boisk szkolnych

2.      Kontynuacja termomodernizacji budynków oświatowych

3.      Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy

4.      Rozwój szkolnictwa wyższego poprzez przekształcanie Ośrodka Zamiejscowego Akademii Górniczo-Hutniczej w jego Wydział Zamiejscowy 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

1.            Rozbudowa monitoringu Miasta na bazie miejskiego Internetu szerokopasmowego

2.            Kontynuacja programu budowy instalacji służących poprawie ruchu drogowego

3.            Wsparcie lub doposażenie Policji i Państwowej Straży Pożarnej

4.            Współpraca z Zakładem Karnym w celu wykorzystania więźniów w sytuacjach nadzwyczajnych (np. ciężka zima)

5.            Kontynuacja budowy oświetlenia ulic

6.            Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa Międzygminnego Związku Komunikacyjnego innowacyjnym systemem informatycznym. 

KULTURA, SPORT I REKREACJA 

1.      Dalsze wspieranie klubów i stowarzyszeń poprzez system stypendialno-dotacyjny

2.      Promocje klubów i stowarzyszeń sportowych

3.      Organizacja ogólnopolskich imprez sportowych i kulturalnych

4.      Nieodpłatne udostępnienie obiektów sportowych dla mieszkańców

5.      Aquapark przy krytej pływalni „Laguna”

6.      Budowa inhalatorium w Parku Zdrojowym

7.      Budowa siłowni na świeżym powietrzu

8.      Rozbudowa ścieżek rowerowych w mieście

9.      Modernizacja Jaru Południowego

10. Uruchomienie sieci punktów dostępu do bezpłatnego Internetu (hot-spoty) 

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

1.      Wsparcie w sprzęt Szpitali Wojewódzkich

2.      Kontynuacja programów zdrowotnych i profilaktycznych

3.      Utworzenie Punktu Interwencji Kryzysowej

4.      Dążenie do utworzenia Poradni Geriatrycznej

5.      Wspieranie rodzin poprzez rozwijanie programu Rodzina 3+

6.      Wsparcie Uniwersytetu III Wieku i Wszechnicy Edukacyjnej AGH

7.      Modernizacja budynku szkolnego przy ul. Szkolnej jako ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjny dla dzieci niepełnosprawnych

OCHRONA ŚRODOWISKA

1.      Kontynuacja programu likwidacji niskiej emisji

2.      Dalsza kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej

3.      Termomodernizacja obiektów komunalnych

4.      Wsparcie spółdzielni mieszkaniowych w celu likwidacji azbestu

5.      Wsparcie finansowe rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych

(solary, kotły ekologiczne, przydomowe oczyszczalnie, montaż urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych)

PROGRAM WYBORCZY DLA OKRĘGU NR 1 

Sołectwo Szeroka i Osiedle 1000-lecia

– Budowa kompleksu boisk sportowych przy ZS Nr 12

– Termomodernizacja ZS Nr 12

– Budowa kanalizacji sanitarnej

– Budowa chodnika przy ul. Powstańców Śl.

Sołectwo Borynia i Skrzeczkowice

– Budowa Przedszkola Nr 10 w ZS Nr 8

– Budowa kompleksu boisk przy ZS Nr 8

– Nakładka asfaltowa na ul. Gajowej

– Budowa chodnika przy ul. Powstańców Śl. – Ławczok wraz z zatoką autobusową

– Budowa chodnika przy ul. 3 Maja wraz z zatoką autobusową Borynia – Skrzeczkowice

Sołectwo Bzie

– Modernizacja ul. Rolniczej

– Remonty i budowa oświetlenia ulic

– Modernizacja boiska Zrywu Bzie

– Modernizacja i budowa dróg gruntowych

Osiedle Morcinka

– Remonty chodników

– Modernizacja skrzyżowania ul. Graniczna – Al. Piłsudskiego

– Termomodernizacja Gimnazjum Nr 8

Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne

– Budowa budynku OSP przy ul. Pszczyńskiej

– Budowa i remonty dróg wewnątrzosiedlowych

– Budowa Przedszkola Nr 7 przy SP Nr 1

– Budowa kanalizacji sanitarnej

Osiedle Zofiówka

– Parking przy ul. Ruchu Oporu oraz ul. Wodeckiego

– Budowa chodników osiedlowych

– Remonty oświetlenia ulic

– Siłownia na wolnym powietrzu

PROGRAM WYBORCZY DLA OKRĘGU NR 2

Osiedle Gwarków

– Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Wielkopolskiej

– Modernizacja Jaru Południowego

– Termomodernizacja obiektów oświatowych

– Rozbudowa monitoringu wizyjnego

– Remont ul. Mazowieckiej

Osiedle Staszica

– Termomodernizacja obiektów oświatowych

– Remont boiska przy ZS Nr 3

– Remonty chodników i oświetlenia ulic

Osiedle Zdrój

– Zagospodarowanie terenów za budynkiem AGH

– Modernizacja Łazienek na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego

– Termomodernizacja obiektów oświatowych

– Modernizacja ul. Witczaka

– Budowa inhalatorium w Parku Zdrojowym

Osiedle Chrobrego

– Termomodernizacja obiektów oświatowych

– Remonty chodników i schodów

– Modernizacja OWN-u

Osiedle Tuwima

– Remont ulic wewnątrzosiedlowych

Osiedle Złote Łany

– Termomodernizacja przedszkola

– Budowa dróg gruntowych i oświetlenia ulic

Osiedle Przyjaźń

– Budowa placu zabaw

– Budowa siłowni na wolnym powietrzu

– Termomodernizacja obiektów oświatowych

– Remonty chodników i oświetlenie ulic

Osiedle Bogoczowiec

– Remonty chodników i miejsc parkingowych

– Budowa boiska i siłowni na wolnym powietrzu

Sołectwo Moszczenica

– Budowa kanalizacji sanitarnej

– Modernizacja ul. Wyzwolenia

– Modernizacja dróg gruntowych i oświetlenia ulic

– Remont boiska szkolnego

PROGRAM WYBORCZY DLA OKRĘGU NR 3

 Sołectwo Ruptawa – Cisówka

– Budowa parkingu przy ul. Płonki (dla SP Nr 17)

– Termomodernizacja budynku SP Nr 17

– Budowa placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 17

– Remonty dróg gruntowych

– Modernizacja ulicy Wyzwolenia

– Oświetlenie ulic

– Budowa ulicy Torowa – Majowa

Osiedle Barbary

– Remont parkingu przy ul. Podhalańskiej

– Dalsze zagospodarowanie jaru przy ul. Turystycznej

– Budowa pump-track’u (rowerowy plac zabaw)

– Remont obiektów handlowych przy ul. Turystycznej

(w porozumieniu z właścicielem TBS Daszek)

– Remont chodników ul. Jasna, Szkolna

– Termomodernizacja SP Nr 12

Osiedle Pionierów

– Zagospodarowanie budynku byłego Zespołu Szkół Nr 7

– Remont ul. Mazowieckiej

Osiedle Arki Bożka

– Remont targowiska „Astra” przy ul. A. Bożka

– Przebudowa wjazdu przy ul. Wrzosowej do pawilonów handlowych

– Dalszy ciąg budowy dróg wewnątrzosiedlowych (ul. Młyńska, Zamłynie, Gołębia)

– Remont basenu w Zespole Szkół Nr 6